1. januari innovatie

Meer techniekstudenten in Brainport

Techniekopleidingen in Brainport zien het aantal studenten groeien. Het in januari 2013 gesloten Technologiepact Brainport en vele inspanningen de afgelopen jaren om techniek te promoten, lijken hun eerste vruchten af te werpen.

 

Jenny Krebbers, programmamanager Technologiepact bij Brainport Development, is blij met de ontwikkelingen maar benadrukt: “Achterover leunen is er niet bij. Nog steeds lopen we in de regio economische groeikansen mis door gebrek aan gekwalificeerd technisch personeel.”

 

In 2011 nog, leek Brainport  af te koersen op tekorten aan technici van duizenden per jaar. Dat beeld is inmiddels minder dramatisch. Bemoedigend zijn de grotere aantallen studenten op Technische Universiteit Eindhoven en technische opleidingen van Fontys Hogescholen. “Reden om vooral door te gaan met het nog intensiever stimuleren van bètatechniek”, aldus Krebbers. “De druk op de arbeidsmarkt in Brainport Regio Eindhoven is groot, want we hebben het over het hart van de Nederlandse kennis- en maakindustrie. Er is behoefte aan zowel vakmanschap als kenniswerk om de economie draaiende te houden en voorop te blijven lopen in innovatie.”

 

Ruim baan

Vanuit dat besef sloten overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio begin dit jaar het Technologiepact Brainport, voorsorterend op de ondertekening van het Nationaal Techniekpact in mei. Het Brainport pact vormde een model voor het landelijke pact, dat vervolgens ruim baan bood aan regionale acties. “Centraal staat samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven en het laten aansluiten van opleidingen op de vraag vanuit de praktijk. Belangrijk daarbij is aandacht voor techniek op alle onderwijsniveaus en in een doorgaande leerlijn, van basisschool tot en met WO. Specifiek ook zetten we in op een techniekcomponent in lerarenopleidingen.”

 

Volledige werkzekerheid in 2020

Doelstellingen van het Technologiepact Brainport zijn dat in 2020 de instroom van techniekleerlingen op MBO- en HBO niveau is toegenomen met 50 procent en de instroom op universitair niveau is verdubbeld. “We gaan nu in elk geval de goede kant op. Eigenlijk hebben we te maken met een soort luxeprobleem: vacatures genoeg. Vertegenwoordigers van werkgevers, onderwijs en overheid tekenden in 2011 het Regionaal Arbeidmarktconvenant 2020 ter versterking van de arbeidsmarkt in Brainport. Uitgangspunt is vrijwel volledige werkzekerheid voor de beroepsbevolking in 2020 - geen slecht vooruitzicht!”

 

Bron: www.regioinbedrijf.nl