1. januari innovatie

E-commerce

Wat verandert er voor u?

Internetverkoop is booming business. De Nederlandse wetgever gaat met de tijd mee en zal voor 13 december 2013 overgaan tot invoering van de Europese Richtlijn Consumentenrechten. Omdat u als retailer op korte termijn zult moeten voldoen aan deze richtlijn is het raadzaam om u reeds nu af te vragen welke wijzigingen deze nieuwe regels met zich meebrengen. Wat verandert er voor u?

Toepassingsbereik
De richtlijn is van toepassing op overeenkomsten tussen een retailer en een consument die gesloten zijn op afstand, dus zowel online als telefonisch. Het toepassingsbereik is daarmee van aanzienlijke omvang, hoewel een specifiek aantal overeenkomsten zoals overeenkomsten met betrekking tot sociale dienstverlening, gezondheidszorg en financiële diensten zijn uitgezonderd. Met de richtlijn wordt de positie van de consument aanzienlijk versterkt. De belangrijkste juridische wijzigingen zijn op de zogenaamde informatieplicht, prijstransparantie, het herroepingsrecht en het retourneren van producten.

Informatieplicht
Onder de richtlijn dient een retailer voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst de vereiste informatie op duidelijke en begrijpelijke wijze beschikbaar te stellen aan de consument. Zoals ook thans het geval, dient de retailer de consument te informeren over de voornaamste kenmerken van het product, het geografische adres en de identiteit van de retailer.

De richtlijn behelst daarnaast echter een uitbreiding van de huidige informatieplicht. Zo dient de retailer de consument te informeren over de kosten van het terugzenden van het product welke de consument zal moeten dragen in geval van herroeping, en ook hoe hoog die kosten zullen zijn wanneer de zaken naar hun aard niet per gewone post kunnen worden geretourneerd.

Onderdeel van de informatieplicht is de prijstransparantie. De retailer dient duidelijk de totale kosten van een product of service weer te geven, dus inclusief eventuele extra toeslagen. In de nieuwe regels wordt duidelijk bepaald dat de kosten voor het gebruik van een betaalmiddel enkel de kosten mogen bedragen die de verkoper zelf ook moet maken. Dat betekent dat een verkoper alleen kosten mag berekenen over wat het betaalmiddel daadwerkelijk kost.

Is de retailer niet transparant geweest over de totale kosten, dan is de consument niet gehouden de extra kosten te betalen. Bovendien heeft het niet nakomen van de informatieplicht gevolgen voor het herroepingsrecht van de consument.

Herroepingsrecht
De periode waarbinnen de consument een online gekocht product mag retourneren, bedraagt nu nog 7 dagen. Deze termijn zal onder de nieuwe wetgeving worden verlengd naar 14 dagen (na ontvangst). Binnen dit termijn heeft de consument het recht het product terug te sturen zonder dat daarvoor een reden hoeft te worden gegeven. De herroeping is vormvrij, zodat de consument mag volstaan met een simpele kennisgeving aan de retailer.

Het nieuwe herroepingsrecht brengt enkele nieuwe verplichtingen voor de retailer mee. Zo is de eerder genoemde informatieplicht ook in het kader van het herroepingsrecht van groot belang. De retailer is namelijk verplicht om de consument te informeren over het bestaan van het herroepingsrecht en de voorwaarden voor het inroepen daarvan. Daarnaast dient de retailer een standaardformulier voor herroeping ter beschikking te stellen aan de consument. Dit formulier moet op de website staan en gedownload of digitaal ingevuld kunnen worden.

Komt de retailer een van voornoemde verplichtingen niet na, dan wordt het herroepingsrecht van de consument (met maximaal 12 maanden) verlengd totdat aan de verplichtingen is voldaan. De consequenties van het niet naleven van de informatieplicht kan dus enorm zijn.

Retourneren
De richtlijn regelt tevens de procedure in geval van retourneren van producten door de consument. Als gevolg van de herroeping gaat de overeenkomst tussen de retailer en de consument teniet. De retailer dient in dat geval de door de consument verrichte betalingen, met inbegrip van leveringskosten, direct maar uiterlijk binnen 14 dagen te retourneren op dezelfde wijze als waarop de consument heeft betaald. Daaronder vallen uitdrukkelijk ook de verzendkosten die aan de consument in rekening zijn gebracht. De consument is verplicht de door hem ontvangen producten direct maar uiterlijk binnen 14 dagen terug te zenden aan de retailer. Daarbij geldt dat de consument in beginsel niet aansprakelijk is voor waardevermindering van het product die bijvoorbeeld het gevolg is van het keuren en uitproberen van het product. De consument moet het product derhalve uit de verpakking kunnen halen en gedurende korte termijn kunnen uitproberen. De kosten voor terugzenden komen in beginsel voor rekening van de consument.

Conclusie
De richtlijn is van dwingend recht. Dat betekent dat de retailer geen andersluidende afspraken kan maken waarin ten nadele van de consument wordt afgeweken van de richtlijn. De bewegingsruimte van de retailer wordt echter niet alleen maar beperkt. De richtlijn lijkt namelijk een ruimere mogelijkheid te bieden ten aanzien van algemene voorwaarden. In de huidige wetgeving zijn in de zogenaamde zwarte en grijze lijst een aantal bedingen opgenomen die (worden vermoed) onredelijk bezwarend te zijn en derhalve buiten toepassing blijven. De omvang van deze lijst zal onder de richtlijn beperkter zijn. Dit zou een verruiming van de mogelijkheden betekenen voor retailers, en een beperking van consumentenbescherming ten opzichte van de huidige wetgeving.

 

Poelmann van den Broek
St. Canisuissingel 19F
6511 TE Nijmegen
info@pvdb.nl
www.poelmannvandenbroek.nl

 

 

 

 

<< Terug