1. januari innovatie

Productie van fiscale plannen

Een greep uit de maatregelen voor 2014

Het kabinet heeft dit najaar de fiscale plannen voor het jaar 2014 bekend gemaakt. Een aantal van de meest interessante wetsvoorstellen passeert hierna kort de revue. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de overheid weinig in petto heeft voor ondernemers. 

Heffingskortingen
Zowel de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden de komende 4 jaar verhoogd, maar bovendien inkomensafhankelijk gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat lagere inkomens meer korting krijgen en hogere inkomens juist minder. Voor ondernemers die het eigen inkomen kunnen bepalen (zij het in beperkte omvang), kan deze maatregel ertoe leiden dat het aantrekkelijker is het inkomen te verlagen.

Werkkostenregeling
De verplichte inwerkingtreding van de werkkostenregeling (WKR) is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2015. In de WKR kan, naast een aantal gerichte vrijstellingen, maximaal 1,5% van het totale fiscale loon worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Wordt meer vergoed, dan is de werkgever daarover loonbelasting verschuldigd. Voor het jaar 2014 is het hierdoor nog mogelijk een vergelijk te maken tussen de meest aantrekkelijke wijze van onbelaste beloning van werknemers. Dit kan ofwel de vrijwillige toepassing van de WKR inhouden, of nog een jaar de huidige regeling continueren.

Extra heffing hoge inkomens
Werkgevers zijn een extra heffing van 16% verschuldigd voor de werknemers (waaronder ook de directeur grootaandeelhouder) met een inkomen van meer dan € 150.000. Per saldo is de belastingheffing 52% voor de werknemer + 16% werkgever = 68% over iedere euro boven de grens van € 150.000. Deze crisisheffing zou enkel voor het jaar 2013 gelden, echter is nu besloten om deze éénmalige heffing nog eens éénmalig te verlengen voor het jaar 2014.

Familie hypotheek
Een lening voor de eigen woning gesloten na 1 januari 2013 bij een familielid of bij de eigen BV moet worden gemeld bij de belastingdienst op een daarvoor bestemd formulier (Opgaaf lening eigen woning). Zonder het formulier bestaat geen recht op aftrek van (hypotheek)rente. Het formulier kan online worden ingevuld op de website van de belastingdienst.

Stamrecht
Voor nieuwe stamrechten (ontslagvergoedingen) wordt per 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling afgeschaft. Door het vervallen van de vrijstelling zullen toekomstige stamrechten direct in box 1 in de heffing worden betrokken in plaats van in termijnen. Aangezien in box 1 een progressief tarief geldt, zal veelal sprake zijn van een heffing van 52%.

Naast de afschaffing van de stamrechtvrijstelling wordt het gestimuleerd om reeds bestaande stamrechten versneld uit te keren. Indien de stamrechtaanspraak in 2014 ineens wordt uitgekeerd, geldt hiervoor een éénmalige vrijstelling van 20%. Daarmee wordt slechts 80% van het stamrecht in de heffing betrokken. Hoe aantrekkelijk deze vrijstelling ook klinkt, laat u goed adviseren of het in uw geval inderdaad gunstiger is om een éénmalige uitkering te doen.

Fiscale innovatie
Het percentage van de regeling Research en Development Aftrek (RDA) wordt voor 2014 verhoogd van 54% naar 60%. Echter het daarvoor vrijgemaakte budget wordt fors teruggebracht. Bovendien worden de regelingen voor de energie- en milieu-investeringsaftrek versoberd. Met name het MKB krijgt te maken met een beperking van de investeringsfaciliteiten. Voor een uitgebreide toelichting op fiscaal innoveren verwijs ik graag naar mijn bijdrage in de juni editie van Brabant Breed.

Versnelde afschrijving
Voor investeringen in bedrijfsmiddelen tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013 geldt een mogelijkheid tot versnelde afschrijving. Dit houdt in dat direct 50% ten laste van het resultaat mag worden gebracht en de overige 50% wordt regulier afgeschreven (veelal in 5 jaar). Wilt u nog van deze regeling gebruik maken dan zult u de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen voor 31 december 2013 moeten doen!

Laag btw tarief bouw 2014
Voor het verbouwen van woningen (en bijbehorende tuinen) ouder dan 2 jaar geldt tijdelijk het 6% btw-tarief in plaats van 21%. De maatregel geldt alleen voor de arbeidscomponent en niet voor materialen. De regeling loopt tot 31 december 2014. Een soortgelijke regeling gold ook in 2010/2011. Anders dan de oude regeling vallen nu ook werkzaamheden van een architect onder de verlaging, mits deze ook de verbouwing begeleidt. Daarnaast is de regeling uitgebreid met het arbeidscomponent van op maat gemaakte goederen voor de woning (denk bijvoorbeeld aan kozijnen).

Schenkbelasting
Ook geldt een verruiming schenkvrijstelling tot € 100.000 voor de eigen woning, zoals een verbouwing of aflossing van de hypotheek (ook restschulden na de verkoop van een eigen woning). De schenking zal veelal door ouders aan kinderen worden gedaan, maar het is goed te benadrukken dat de vrijstelling ook van toepassing is bij een schenking van derden (suikeroom, -tante of een ander niet familielid).

Ten tijde van het schrijven van dit artikel zijn nog niet alle fiscale wijzigingen formeel goedgekeurd. Niettemin is de kans groot dat deze goedkeuring snel volgt en dat de maatregelen ongewijzigd in werking zullen treden.

 

 
FEROS Financieel en Fiscaal Strategen
Bleekstraat 1 / Postbus 6209
5600 HE Eindhoven
info@feros.nl
www.feros.nl

 

<< Terug