1. januari innovatie

Studeren op kosten van de baas

De overheid stimuleert het opleiden van werknemers door fiscaal tegemoet te komen in de kosten voor een opleiding. Bij opleidingskosten moet niet alleen gedacht worden aan collegegeld, boeken en examengeld, maar bijvoorbeeld ook de aanschaf van een computer welke noodzakelijk is voor het onderwijs.

Relevant onderwijs
Het is van belang te kijken naar het soort onderwijs. Enkel relevant onderwijs voor de huidige baan of toekomstige carrière komt voor fiscale faciliteiten in aanmerking. Andere opleidingen en cursussen die iemand volgt vanuit de eigen interesse of hobby en niet gaan leiden tot (toekomstige) inkomsten worden niet fiscaal gefacilieerd.

Mocht de opleiding de voorgaande test doorstaan, dan zijn er ruwweg 10 verschillende maatregelen ter bevordering van het onderwijs. Deze vallen uiteen in werknemer- en werkgever gerelateerde regelingen. Houd rekening met het feit dat de regelingen veelal niet tegelijk kunnen worden toegepast. Het is raadzaam de meest aantrekkelijke maatregel te kiezen. Puntsgewijs bestaan de volgende regelingen:

Werknemer:
De reguliere studiefinanciering van de overheid; Aftrek studiekosten in de aangifte inkomstenbelasting. Daarbij geldt in 2013 een drempel van €250,-. Een vergoeding van de werkgever moet in mindering worden gebracht. Verder wordt de aftrek beperkt indien recht bestaat op studiefinanciering;Aftrek in de aangifte inkomstenbelasting bij ouders die de opleidingskosten betalen voor een kind jonger dan 21 jaar dat geen recht heeft op kinderbijslag of studiefinanciering;Verhoogde schenkingsvrijstelling voor ouders aan kinderen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar voor een studie die duurder is dan €20.000,- per jaar;Over onderwijs is geen btw verschuldigd en is daardoor goedkoper. Ook geldt een laag btw-tarief op (digitale) studieboeken.

Werkgever:
Opleidingskosten aftrekbaar van het bedrijfsresultaat; Onbelaste vergoeding van opleidingskosten aan werknemers;Een korting op de af te dragen loonheffing voor studerende werknemers (WVA);Branche specifieke opleidings- en ontwikkelfondsen, welke subsidies verstrekken vanuit het Europees Sociaal Fonds voor diverse opleidingen van werknemers. Sommige fondsen bieden zelf cursussen aan of ontwikkelen scholingsprojecten voor de sector. De mogelijkheden en voorwaarden verschillen per sector. Het bedrijf moet bij het O&O fonds zijn aangesloten. Raadpleeg hiervoor de brancheorganisatie;

10. Kosten voor EVC procedures (Erkenning Verworven Competenties) worden ook als scholingsuitgaven beschouwd.

Wet vermindering afdracht (WVA)
Vooral de WVA kan zeer aantrekkelijk zijn voor werkgevers. Werkgevers moeten loonheffing inhouden op het salaris van een medewerker en afdragen aan de Belastingdienst. De WVA biedt een korting op deze afdracht. De korting kan oplopen tot maximaal € 3.274,- per werknemer per jaar. Het is opvallend dat menig werkgever niet bekend is met de WVA waarbij deze directe vermindering van de af te dragen loonheffing voor studerende werknemers wordt geboden.

De korting is afhankelijk van het soort opleiding dat de werknemer volgt. Hierna staan de kortingsbedragen vermeldt zoals die gelden per categorie. De vermelde bedragen zijn de vastgestelde maxima voor 2013.

Omvang afdrachtvermindering per categorie:
€2.700,- voor een werknemer waarmee een leer-werkovereenkomst is gesloten in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg; iemand die bij u werkt in het kader van een initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs;

€3.274,- voor een werknemer die vroeger werkloos was en die aangewezen scholing volgt om op startkwalificatieniveau te komen;

€2.728,- voor een werknemer:

- die is aangesteld als onderzoeker of assistent in opleiding (OIO of AIO) of als promovendus bij een universiteit;

- die is aangesteld bij een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO;

- die een leer-werktraject volgt in het 3e of 4e leerjaar van het vmbo.

€1.297,- voor een stagiair die minstens 2 maanden lang een stage volgt voor een beroepsopleidende leerweg op mbo-niveau 1 of 2. De stagiair hoeft niet in dienst te zijn.

Tot slot geldt nog een vast bedrag van €327,- per procedure Erkenning van Verworven Competenties (EVC-procedure).

Mocht u op basis van voorgaande categorieën menen dat u mogelijk in aanmerking komt voor een korting, dan is het raadzaam uw salarisadministratie hiervan op de hoogte te brengen. Deze kan eventuele aanvullende voorwaarden toelichten en/of de korting verwerken in de loonadministratie.

Let er op dat deze faciliteit sterk wordt afgebouwd. De korting zal in 2014 minder zijn dan in 2013. Om optimaal gebruik te maken van de regeling, is het raadzaam op korte termijn te (laten) beoordelen of u voor de WVA in aanmerking komt.

Conclusie
Er bestaan verschillende fiscale regelingen die het volgen van onderwijs stimuleren. Sommige regelingen gelden voor werknemers, andere voor werkgevers. Een belangrijke tegemoetkoming voor werkgevers is de WVA, deze voorziet in een korting op de af te dragen loonheffing. Raadpleeg uw salarisadministratie of u hiervoor in aanmerking kunt komen. Het voordeel wordt de komende jaren versoberd, dus stel de opleiding niet uit.


Rob P.M. Hoeks FB
Fiscaal strateeg
FEROS financieel en fiscaal strategen 
robhoeks@feros.nl
linkedin.com/in/robhoeks      

 

<< Terug